CELIES!

Paziņojums pie dievnama

Mūsu draudzes mājaslapas nosaukums ir CELIES. Šis vārds tik bieži atskan Dieva vēstī – CELIES, esi nomodā... Šī aicinājuma uzrunāti mēs atjaunojām reiz izpostīto dievnamu, lai kopā ar to augšāmceltos arī paši un katrs, kas meklē augšāmcelšanos, kuru dāvina Kristus.


Kristus aicina uzcelt no sevis pašiem kā dzīviem akmeņiem garīgu namu. “Visu, kas tiek gaismā celts, apspīd gaisma, un viss, ko apspīd gaisma, ir gaisma,” saka Dieva vārds Pāvila vēstulē efeziešiem 5:13. Līdzībā sirmais tēvs ceļas un skrien pretī pazudušajam dēlam, kad tas atgriežas mājās. Meitenīte atmostas no nāves miega, kad Jēzus viņu uzrunā ar vārdiem:


„Meitiņ, Es tev saku, celies augšā!” (Mk 5:41)


"Celies, ej! Tava ticība tev ir palīdzējusi," saka Jēzus Lūkas evaņģēlijā 17:19.

Pāvils, Kristus māceklis, vaicā vēstulē romiešiem: “Kas mūs pazudinās? Vai Kristus Jēzus, kas ir nomiris, vēl vairāk, kas ir augšāmcēlies un ir pie Dieva labās rokas, kas arī mūs aizstāv? Kas mūs šķirs no Kristus mīlestības? Vai ciešanas, izbailes, vajāšanas, bads, plikums, briesmas vai zobens? [...]


Nē, visās šinīs lietās mēs pārpārim paliekam uzvarētāji Tā spēkā, kas mūs mīlējis. Tāpēc es esmu pārliecināts, ka ne nāve, ne dzīvība, ne eņģeļi, ne varas, ne lietas esošās, ne nākamās, ne spēki, ne augstumi, ne dziļumi, ne cita kāda radīta lieta mūs nevarēs šķirt no Dieva mīlestības, kas atklājusies Kristū Jēzū, mūsu Kungā!” (Rm 8:34-35, 37-39)

Dievnama altāris un vitrāža ar Jēzu

"[T]icība ir stipra paļaušanās uz to, kas cerams, pārliecība par neredzamām lietām [...] ticībā mēs noprotam, ka pasaule ir radīta Dieva Vārda spēkā, ka no neredzamā [CĒLIES] redzamais", tā lasām Vēstulē ebrejiem 11:1-3 .